วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
09 เมษายน 2564
  การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเทียวแห่งชาติฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2564
  ขอความร่วมมือใหัหลีกเลี้ยงหรึองดจัดกิจกรรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 เมษายน 2564
  การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานดัานยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2564
  การรับสมัครเด็กและเยาชน เพื่อเขัาร่วมโครงการสรัางเด็กและเยาวชนต้นแบบฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2564
  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศนสายงานการสอนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 เมษายน 2564
  ขอประชาสัมพันธ์รับการพัฒนาตามโครงการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 เมษายน 2564
  การอบรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2564
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 เมษายน 2564
  การทำสัญญจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินของราชการ 2564  กลุ่มอำนวยการ
08 เมษายน 2564
  ขอส่งแผนปฎิบัติการปัองกันและลดอุบัติเหตุฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 เมษายน 2564
  การขยายระยะเวลาการประกาศสถานณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 เมษายน 2564
  การพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานที่ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 เมษายน 2564
  เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสรัางฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 เมษายน 2564
  ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
08 เมษายน 2564
  สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานกาณ์โควิด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
07 เมษายน 2564
  แจังเลื่อนการฝึกงานฯ  กลุ่มอำนวยการ
07 เมษายน 2564
  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ  กลุ่มอำนวยการ
07 เมษายน 2564
  การรับแบบทดสอบ ชุดที่ 2 ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 เมษายน 2564
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ
05 เมษายน 2564
  การคัดเลือกผู้รับสมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาประจำปี2534  กลุ่มอำนวยการ
05 เมษายน 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ผลผลิตที่ 4และผลผลิตที่ 5  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
05 เมษายน 2564
  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษาฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
02 เมษายน 2564
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ
02 เมษายน 2564
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  กลุ่มอำนวยการ
02 เมษายน 2564
  ขอความร่วมมือรณรงต์เพื่อสีบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ
02 เมษายน 2564
  เชิญประชุม  กลุ่มอำนวยการ
01 เมษายน 2564
  การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นเพื่อรับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 เมษายน 2564
  แก้ไขคำสัง  กลุ่มอำนวยการ
01 เมษายน 2564
  การคัดเลือกผู้สมัครสมควรไดัรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
01 เมษายน 2564
  การรับข้อสอบวัดผลปลายภาคที่ 2/2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มีนาคม 2564
  การนิเทศสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/63  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มีนาคม 2564
  การพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มีนาคม 2564
  ขอเชิญตรวจกระดาษคำตอบ ในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนปลายภาค2/63  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
31 มีนาคม 2564
  รายงานโครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาด" ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
31 มีนาคม 2564
  การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2564
  การแจ้งการครอบครองการศึกษาวิจัยหรึอจำหน่าย ส่งออกฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2564
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2564
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดิจิทัสชุมชน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 มีนาคม 2564
  การประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มีนาคม 2564
  การประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มอำนวยการ
30 มีนาคม 2564
  การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2564
  ขอแจังมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั้นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
30 มีนาคม 2564
  การใชัป้ายผ้าสีฟ้าทำดีด้วยหัวใจฯ  กลุ่มอำนวยการ
29 มีนาคม 2564
  สรุปผลการประขุมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์โควิด 19  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มีนาคม 2564
  ขอขอบคุณ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
29 มีนาคม 2564
  ขอเชิญตรวจกระดาษคำตอบ ในการสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนปลายภาค1/63  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มีนาคม 2564
  การสอบนอกตรางสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 มีนาคม 2564
  แบบสอบถามเครื่องมือการประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือไทยฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 มีนาคม 2564
  สำรวจความคิดเห็นต่อแนวทางการปฎิบัติงานเดินทางมาจังหวัดแพร่ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 มีนาคม 2564
  ขอเชิญประชุมแจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตันแบบฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
25 มีนาคม 2564
  สำรวจบุคลากร กศน เพื่อเขัาอบรมวิทยากรยุวกาชาด  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
25 มีนาคม 2564
  การประชาสัมพันธ์วิธีการแจังเหตุจำเป็นที่ไม่อาจใชัสิทธฺ์ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
25 มีนาคม 2564
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบนเวที่ในงานตัอนรับปีใหม่ฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
24 มีนาคม 2564
  การถวายผัาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มอำนวยการ
24 มีนาคม 2564
  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียน 2/2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
23 มีนาคม 2564
  เชิญชวนชาวกศน ร่วมกันดำเนินกิกรรมฯ  กลุ่มอำนวยการ
23 มีนาคม 2564
  ขอเชิญประขุมบรรณาธิการคู่มือการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มีนาคม 2564
  ประขาสัมพันธ์ หลักสูตรเพือพัฒนาขัาราขการครูฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนาคริสต์  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มีนาคม 2564
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
23 มีนาคม 2564
  ขยายระยะเวลาเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
22 มีนาคม 2564
  การจัดงานวันรักการอ่าน ปี2564  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
22 มีนาคม 2564
  เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
22 มีนาคม 2564
  ส่งสำเนาหนังสือเวียนการประกาศบังคับใชักฏกระทรวงเพือออก พ ร บที่ราขพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  ส่งสำเนาหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติการงดค่าปรับให้คู่สัญญา  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  ขอเชิญร่วมโครงการ "ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชารัฐ ร่วมใจ"  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  การจัดทำมาตรฐานห้องสมุดประขาชน  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  การแต่งตั้งครูผูัช่วย  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือนมีนาคม 256  กลุ่มอำนวยการ
22 มีนาคม 2564
  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการยาเสพติดฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์การประกวดดลิปวิดืโอ "บ้านเมืองสุจริต"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์การประกวดดลิปวิดืโอ "บ้านเมืองสุจริต"  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลแวนฟ้า  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
17 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานแกระบบระดับประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2564
  เชิญประชุมปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มีอฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 มีนาคม 2564
  สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 มีนาคม 2564
  พนักงานราชการทั่วไปขอลาออก  กลุ่มอำนวยการ
16 มีนาคม 2564
  เขิญร่วมพิธีรัมมอบทุนการศึกษาเด็กในเขตพื้นทีสูง  กลุ่มอำนวยการ
16 มีนาคม 2564
  การประโยชน์จากการส่วนเกินหรึอสิ่งเหลือใช้จาการผลิตทางการเกษตร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
16 มีนาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมการศึกษาต่างประเทศ  กลุ่มอำนวยการ
15 มีนาคม 2564
  ส่งคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดีอนของข้าราขการครูฯ  กลุ่มอำนวยการ
15 มีนาคม 2564
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิืศรีแห่งสป"  กลุ่มอำนวยการ
12 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานแกระบบระดับประเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มีนาคม 2564
  เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการจัดหลักเกณฑ์ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม พลัสและมาตรฐาน กศน.ตำบล 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 มีนาคม 2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดแพร่2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มีนาคม 2564
  การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
12 มีนาคม 2564
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรแนะนำระบบและติดตั้งชุดอุปกรณ์การจัดตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ
12 มีนาคม 2564
  การมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายงาน  กลุ่มอำนวยการ
10 มีนาคม 2564
  การดำเนินกิจกรรม ศส.ปชต สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิดสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการเลือกตั้งส  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
10 มีนาคม 2564
  การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในราชพัสดุของส่วนราชการ  กลุ่มอำนวยการ
10 มีนาคม 2564
  การเสนอหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 มีนาคม 2564
  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี2564  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มีนาคม 2564
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน  กลุ่มอำนวยการ
09 มีนาคม 2564
  รายงานรับชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มอำนวยการ
09 มีนาคม 2564
  รายงานสถานการณ์การโจมตีเว็บไซต๋์หน่วยงานประเทศไทย  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
09 มีนาคม 2564
  ทุนวัตกรรมสานอาชีพชั้นสูง 2564  กลุ่มการศึกษานอกระบบ